Abonnementsvoorwaarden

1. Het aanbod

 1. 1.1 De aanbiedingen op www.mijnmagazines.be en deze gepubliceerd via andere media zijn enkel geldig in België voor personen/gezinnen die de afgelopen 6 maanden geen abonnement op de gekozen titel en op hetzelfde adres hadden.
 2. 1.2 De tarieven van de abonnementsformules die we aanbieden zijn inclusief btw (voor zover van toepassing) en verzendingskosten. Er wordt enkel in België geleverd. Voor digitale abonnementen is deze beperking niet van toepassing.
 3. 1.3 Bij de magazines waarvoor een digitale versie beschikbaar is, voorziet het standaard aanbod twee abonnementsformules:
 4. - Het gecombineerd aanbod van het papieren magazine en zijn digitale versie tegen een enige prijs. In deze versie hebt u als abonnee geen mogelijkheid tot "opt-out" en "opt-in" van de papieren publicatie.
 5. - Het gecombineerd aanbod van het papieren magazine en zijn digitale versie tegen een enige prijs, waarbij u als abonnee over de mogelijkheid beschikt tot "opt-out" en "opt-in" van de papieren uitgave. Concreet kunt u, bij de start van uw abonnement, via "opt-out" aangeven dat u de papieren versie van het magazine niet wenst te ontvangen.
 6. Tijdens de looptijd van uw abonnement kunt u via "opt-in" aangeven het papieren magazine toch te willen ontvangen. U neemt hiervoor contact met onze klantendienst.
 7. Uw keuze geldt voor minstens 8 verschijningen. De toezending van het papieren magazine start ten laatste de tweede week volgend op de week waarop u de "opt-in" hebt uitgeoefend. Roularta Media Group behoudt zich het recht voor om de abonnementsprijs te verhogen met de extra kosten verbonden aan deze keuze.
 8. Deze "opt-out – opt-in" regeling wordt, bij uitbreiding, ook van toepassing op alle nog lopende digitale abonnementen onderschreven voor de datum van inwerkingtreding van de abonnementsvoorwaarden.
 9. 1.4 Tarieven, aanbod, verschijningsfrequentie en redactionele formule kunnen op elk moment aangepast worden. In die gevallen heeft u de mogelijkheid om uw abonnement op te zeggen. We zijn niet aansprakelijk wanneer een titel uit het aanbod verdwijnt.
 10. 1.5 Bij het publiceren van onze aanbiedingen besteden we veel aandacht aan de juiste omschrijving van de titel, de prijs en eventuele specifieke modaliteiten. Mocht er desondanks toch een fout in de gegevens geslopen zijn, heeft u de keuze tussen afzien van de intekening op het abonnement of ingaan op het aanbod tegen de gecorrigeerde voorwaarden.
 11. 1.6 De korting op het abonnement is berekend op basis van de publieksprijs in het persverkooppunt of de digitale kiosk.
 12. 1.7 Het tarief blijft minimaal geldig voor de abonnementsperiode waarop u intekent.
 13. Opzeggen kan enkel telefonisch tot één maand voor het einde van het lopend contract. Bij vroegtijdige stopzetting wordt de restwaarde van het abonnement in één keer aangerekend.
 14. 1.8 Bij gedomicilieerde betaling wordt uw abonnement, na de eerste contractuele periode, automatisch voor onbepaalde duur verlengd aan het op dat ogenblik geldende standaard tarief. Na deze automatische hernieuwing kunt u uw abonnement op elk moment opzeggen. U kunt hierbij opteren om het abonnement te laten stoppen op het einde van de lopende abonnementsperiode (maandelijks of trimestrieel, naargelang de abonnementsformule) of kiezen voor een onmiddellijke stopzetting. In dit laatste geval wordt het resterende krediet op uw rekening terugbetaald.
 15. 1.9 Wanneer in de aanbieding een premium vervat zit, wordt dit u toegestuurd 2 à 3 weken na ontvangst van uw betaling. Mocht er, ondanks onze goede zorgen, een voorraadprobleem zijn, dan wordt u schriftelijk uitgenodigd een alternatief premium te kiezen.
 16. 1.10 Tijdens het bestelproces hebt u de mogelijkheid om gebruik te maken van een kortingscode. Een kortingscode is een code die u van abonnementen.be krijgt om een korting op een bepaald product of bestelling te verkrijgen. Vooraleer uw bestelling te bevestigen, kunt u de kortingscode in uw winkelmandje invullen.
 17. 1.11 Krijgt u de mogelijkheid om in te tekenen op een gratis proefabonnement? In dit geval ontvangt u enkel het magazine zonder extra bijlages.

2. Intekenen op een abonnement

 1. 2.1 Het abonnement komt tot stand zodra we de intekening administratief verwerkt hebben. We stellen alles in het werk om het abonnement zo snel mogelijk te laten starten. Bij een weekblad ontvangt u het eerste nummer in de week volgend op de week van intekening. Bij titels met een andere periodiciteit ontvangt u het eerste nummer dat verschijnt na het noteren van uw abonnement.
 2. 2.2 We behouden ons het recht voor om een intekening te weigeren, bv wanneer vastgesteld wordt dat een vorig abonnement niet betaald werd of de contractuele abonnementsperiode niet gerespecteerd werd.

3. Uw abonnement betalen

 1. Tenzij expliciet anders aangegeven in een specifiek aanbod bieden we u verschillende betalingsmogelijkheden aan: SEPA-domiciliëring, overschrijving, on-line betaling (3D-Secure), overschrijving met factuur. Bij gedomicilieerde betaling kunt u de geplande afhouding (datum en bedrag) consulteren op account.mijnmagazines.be.

4. Herroepingsrecht

 1. 4.1 U hebt het recht om binnen een termijn van veertien dagen, zonder opgave van reden, de overeenkomst te herroepen. Deze termijn loopt vanaf de verschijningsdatum van het eerste nummer van het abonnement. Om dit recht uit te oefenen moet u ons formeel (via e-mail, telefoon, post of fax) laten weten dat u de intekening op het abonnement wil annuleren. U kunt hiervoor het herroepingsformulier gebruiken. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de herroeping via mail of brief.
 2. 4.2 Mocht u al een betaling hebben uitgevoerd, dan bezorgt u ons tevens een rekeningnummer voor terugstorting. De terugbetaling gebeurt binnen veertien dagen na de ontvangst van de herroeping.

5. Garantie

 1. 5.1. We bevestigen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product
 2. 5.2. U bent gehouden om het aantal en de staat van de producten te controleren bij levering. In geval van schade of indien de levering niet overeenkomt met de bestelling, dient u onze klantendienst hierover hetzij schriftelijk, telefonisch, per e-mail of per fax zo snel mogelijk te informeren en de artikelen zo snel mogelijk naar ons terug te sturen. Nadat wij het door U geretourneerde product hebben ontvangen, zullen wij u gratis een nieuw product of het product dan overeenstemt met uw bestelling toesturen.
 3. 5.3. De producten vallen onder de garantie zoals voorzien in de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. Deze wet biedt aan de consument garantie in geval van non-conformiteit van het consumptiegoed, dit is wanneer het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed. De consument kan de wettelijke garantie niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de verkoop. De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed.Deze wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.
 4. 5.4. Bij vragen, opmerkingen of klachten kan u op elk moment contact opnemen met de klantendienst. De klantendienst zal uw verzoek zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk in behandeling nemen en zal contact opnemen met u. Indien de vraag, opmerking of klacht betrekking heeft op de garantie, moet in beginsel de fabrikant/producent betrokken worden, zodat de behandeling van het verzoek of de klacht meer tijd in beslag kan nemen. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. Info@SafeShops.be.

6. Hebt u een vraag of wil u een probleem signaleren?

 1. Neem contact met onze klantendienst
 2. Roularta Media Group N.V.
  Meiboomlaan 33
  B - 8800 Roeselare
  Tel: 078 353.313
  info@mijnmagazines.be
  www.abonnementen.be

7. Toepassing van de abonnementsvoorwaarden

 1. 7.1. Het intekenen op een abonnement houdt in dat u deze abonnementsvoorwaarden aanvaardt.
 2. 7.2 Ze vernietigen en vervangen alle voorgaande abonnementsvoorwaarden en zijn onderdeel van de algemene verkoopsvoorwaarden van Roularta Media Group N.V. Voor facturen gelden de bijzondere voorwaarden vermeld op de factuur.
 3. 7.3. Van deze abonnementsvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 4. 7.4. Alle rechten en aanspraken van Roularta Media Group N.V. in deze abonnementsvoorwaarden gelden evenzeer voor de door Roularta Media Group N.V. ingeschakelde derden.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. 8.1. Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze abonnementsvoorwaarden van toepassing zijn, alsook op de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. 8.2. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze Overeenkomst voortvloeit of die ermee verband houdt. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is terug te vinden via de link https://www.eccbelgie.be. Roularta Media Group behoudt zich evenwel het recht voor om geschillen uitsluitend aan de beoordeling van de rechtbanken voor te leggen.
 3. 8.3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl

9. Coördinaten van de uitgever

 1. Roularta Media Group N.V.
  Meiboomlaan 33
  B - 8800 Roeselare
  www.roularta.be
  btw BE 0434.278.896, RPR Gent, afdeling Kortrijk
  KBC BE57 4721 0111 8135